Home - Actueel - Belastingontwijking - Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsnota

Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsnota

Binnenkort komt de nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit. Minister Kaag zal hierin haar visie en beleid voor de aankomende vier jaar uiteenzetten. Dit was geen gesloten proces, via een internetconsultatie mocht ook het maatschappelijk middenveld een duit in het zakje doen. Sinds het aantreden van het nieuwe Kabinet hebben allerlei stakeholders, zoals Kamerleden, NGO’s en bedrijfsleven, hun visie gegeven. Ook ActionAid heeft de beleidsmakers in de afgelopen maanden aanbevelingen meegegeven.

Om deze video te bekijken moeten de marketing-cookies geaccepteerd zijn.

Cookie-instellingen beheren

Een van de aanbevelingen was bijvoorbeeld om vrouwenrechten centraal te stellen. Na de presentatie van de nota zal de Tweede Kamer hierover in debat gaan. Wij blijven dit proces nauw volgen. Lees hier onze antwoorden op de consultatie.

Aanbevelingen

Wat zijn nu de belangrijke punten die de Minister vooral niet mag vergeten mee te nemen in de nota? ActionAid vindt dat voor het bereiken van duurzame, inclusieve ontwikkeling én het behalen van de ontwikkelingsdoelen het van groot belang is om de grondoorzaken van de grote problemen van deze tijd (zoals klimaatverandering, honger, conflict, ongelijkheid) aan te pakken. Om deze problemen aan te pakken zijn structurele oplossingen, visie en coherent beleid van belang. Investeringen in oplossingen voor de lange termijn dus. Daarbij vinden we het belangrijk, dat net als binnen de Ontwikkelingsdoelen, iedereen bereikt en betrokken wordt. Zorg dus dat het beleid gemarginaliseerden, zoals vrouwen, jongeren en de allerarmsten bereikt maar ook dat zij hun zegje mogen doen over beslissingen die hen aangaan. Om deze inzet tot een succes te maken wil ActionAid de minister en de Nederlandse regering daarom graag de volgende dingen meegeven:

  • Investeer in landrechten voor vrouwen en lokale gemeenschappen. Vrouwen produceren een groot aandeel van het voedsel in ontwikkelingslanden. Toch hebben zij slecht toegang tot land en mogen zij niet meebeslissen. Daarnaast  vinden veel investeringen door bijv. mijnbouwbedrijven plaats zonder dat vrouwen geconsulteerd worden, maar die wel grote gevolgen hebben voor hun toegang tot land en schoon drinkwater. Voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen en duurzame, inclusieve ontwikkeling is het van groot belang dat hun rechten gerespecteerd worden en hun toegang en controle over land en andere natuurlijke hulpbronnen wordt gegarandeerd.
  • Zeggenschap voor vrouwen en jongeren in besluitvormingsprocessen. Vrouwen en jongeren kunnen een cruciale rol spelen in de grote uitdagingen van deze tijd, maar hun rechten en stem worden vaak over het hoofd gezien. Vrouwen worden vaak onevenredig getroffen door crises, denk bijvoorbeeld aan hun zorgtaken die toenemen of onveilige situaties die ontstaan. Tegelijk zien we in de praktijk dat als vrouwen meer leiderschap krijgen in dit soort situaties, zijzelf en hun gemeenschap hiervan profiteren.
  • Laat internationaal opererende bedrijven mensenrechten naleven en wees niet terughoudend in het toepassen van bindende maatregelen. Het internationale bedrijfsleven kan een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en het behalen van de SDGs. Helaas spelen bedrijven ook vaak nog een grote rol bij mensenrechtenschendingen en misstanden in ontwikkelingslanden. Bedrijven vervuilen de omgeving, pikken land in en beperken zo de kansen van mensen om zich te ontwikkelen. Om dit te voorkomen is het van belang dat bedrijven hun verantwoordelijkheden nemen én dat overheden erop toezien dat dit gebeurd.
  • Trek met andere ministeries op om een coherente bedrijfsagenda op te stellen. Belastingontwijking via Nederland draagt nog steeds bij aan armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden lopen zo namelijk belastinginkomsten mis die zij anders in het publieke diensten, zoals scholen of ziekenhuizen, zouden kunnen investeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet hier dus samenwerken met het Ministerie van Financiën om dit te verbeteren. Maar ook op andere terreinen zijn er nog verbeterpunten. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en klimaat. Zo zorgen biobrandstoffen voor landroof en andere mensenrechtenschendingen elders.
  • Tot slot, verdedig de maatschappelijke ruimte, van burgers, mensenrechtenverdedigers en organisaties om zich in te zetten voor een eerlijke en rechtvaardige wereld. Voor het behalen van de Ontwikkelingsdoelen is het belangrijk dat mensen op kunnen komen voor hun rechten. Bijvoorbeeld tegenover een overheid die zijn verplichtingen niet nakomt, of tegenover een vervuilend bedrijf. Op dit moment moeten nog teveel mensen in de wereld verzet met hun leven bekopen. Het is daarom zeer belangrijk dat de Nederlandse overheid opkomt voor de rechten van deze mensen overal ter wereld.

Wij wensen de Minister en de beleidsmakers veel succes bij het opstellen en uitvoeren van de nota. ActionAid zal zich hard blijven maken voor deze (en meerdere!) belangrijke zaken.