Home - Privacyverklaring

Privacy

Jouw privacy is voor ActionAid belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) en dragen we zorg voor dat persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld.

ActionAid is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier wij dat doen. Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@actionaid.nl of 020-5206210. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Beveiliging systemen

ActionAid zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze systemen waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Bewaartermijnen

ActionAid bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Verwerken persoonsgegevens

Gegevens van een donateur worden in een beveiligd systeem bewaard. Wij maken daarvoor gebruik van Microsoft Dynamics CRM.

Verwerken donateurschap of eenmalige gift:

 • Jouw persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens en interactiegegevens) leggen we vast ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift.
 • Om nieuwe donateurs te werven, maken wij o.a. gebruik van direct dialogue-bureaus die voor ons persoonlijke gegevens van donateurs verzamelen.
 • Alle gegevens die je invult in onze digitale formulieren op onze website worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jouw en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen.
 • Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft, verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een losse gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgende gift kunnen herkennen als een gift van jou.
 • Wanneer je met iDeal doneert, verloopt dit via Mollie, een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieformulier en jouw bank. Jouw inloggegevens krijgen wij niet te zien.

Informeren activiteiten:

 • Jouw persoonsgegevens kunnen we gebruiken om je telefonisch, per post en/of e-mail te informeren over onze projecten, campagnes en activiteiten. Wij sturen maximaal 2 keer per maand een nieuwsbrief per email en 4 keer per jaar post, waaronder onze ActionAid Special.
 • Om supporters telefonisch te informeren, te bedanken of om mogelijkheden te bespreken waarmee supporters een bijdrage kunnen leveren aan het werk van ActionAid, werken wij samen met telemarketingbureaus. Zij ontvangen persoonsgegevens van ons.
 • Om drukwerk zoals onze nieuwsbrief, te versturen, werken wij samen met een drukkerij. Zij ontvangen van ons persoonsgegevens.
 • Je gegevens worden alleen aan derden, zoals hierboven beschreven, verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een (nieuws)brief te kunnen sturen of je te bellen. Er is schriftelijk vastgelegd, in een zogeheten verwerkersovereenkomst, dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Je ontvangt dus alleen post, email of telefoon van ActionAid en niet van anderen. Indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van acties zoals het versturen van brieven of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data op een beveiligde wijze.
 • Indien wij je vragen om persoonlijke gegevens per post aan ons op te sturen, leveren wij altijd een voorgedrukte envelop mee. Zo weet je zeker dat je gegevens op het juiste adres terechtkomen en dat niemand deze kan meelezen.

Optimalisatie e-mail:

 • Voor het versturen van e-mails naar onze supporters maken wij gebruik van de online tool MailChimp.
 • Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij specifieke gegevens zoals open- en klikratio van onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers.
 • Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief.

Sociale media-advertentiemogelijkheden:

 • Om aan jou gerichte berichten of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale mediaplatforms bieden om via hen te adverteren, zoals specifieke doelgroepen op Facebook. Via de privacy-instellingen van de sociale mediakanalen kun je je altijd afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen.

Sociale media-deelmogelijkheden:

 • Via linkjes op onze website kunnen bezoekers berichten en pagina’s promoten of delen op sociale netwerken. Deze functionaliteit werkt door middel van een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees regelmatig de privacyverklaringen van de sociale netwerken om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG (voorheen WBP) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wil je van je rechten gebruikmaken neem dan contact met ons op via info[at]actionaid.nl of 020-5206210. Wil je een verzoek indienen, denk dan aan het meesturen van jouw naam, adres en telefoonnummer.

 • Informatie, inzage en rectificatie
  Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid
  Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. In dat geval anonimiseren we jouw persoonsgegevens.
 • Afmelden e-mail
  Indien je geen e-mail meer wilt ontvangen van ActionAid, kun je gebruik maken van een afmeldlink onderaan elke e-mail. Met uitzondering van zogenoemde transactionele e-mails, zoals de automatische bevestiging van bijvoorbeeld een donatie via onze website.
 • Beperking
  Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet)
  Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken schriftelijk of digitaal meedelen of er persoonsgegevens zijn verwerkt en of wij aan het verzoek tot wijziging of verwijdering kunnen voldoen. De wijziging van de gegevens zal ook worden doorgegeven aan betrokken derden mits dit mogelijk is en of geen onevenredige inspanning kost. Mochten wij het verzoek tot verwijdering weigeren dan zal dit schriftelijk worden uitgelegd.
 • Overdraagbaarheid (export persoonsgegevens)
  Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, neem dan contact met ons op.De export bevat een overzicht van de persoonsgegevens, een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de bewerking betrekking heeft en de ontvangers van de gegevens of herkomst van de gegevens.

Websites van derden

Onze website bevat ook links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. ActionAid is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou kunnen downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Werving en selectie

ActionAid bewaart persoonsgegevens van sollicitanten (de CV en motivatie) tijdens de wervings- en selectieprocedure tot maximaal 4 weken na het einde van de procedure. Na afloop van de procedure bewaren we gegevens van sollicitanten alleen wanneer we dit wettelijk verplicht zijn (b.v. in verband met wetten inzake gelijke kansen op het werk) of wanneer er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant (b.v. voor het geval er een geschikte vacature ontstaat). Persoonsgegevens van sollicitanten worden dan maximaal 6 maanden bewaard.

Klacht indienen

Wij horen het graag als er een klacht is over één van onze activiteiten of over ons privacybeleid. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen. Je klacht wordt vertrouwelijk en persoonlijk behandeld, zie onze klachtenprocedure.

Je kunt tevens een melding maken over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Informatie en aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ActionAid.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij ActionAid.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van ActionAid in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van ActionAid en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ActionAid.

Wijzigingen privacyverklaring

ActionAid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom privacy en cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Vragen & opmerkingen

Voor vragen over onze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen:
ActionAid
Postbus 10707
1001 ES Amsterdam

020 520 62 10
info[at]actionaid.nl

Cookieverklaring

Op onze website maken wij gebruik van cookies om (1) te zorgen dat de website naar behoren functioneert, (2) de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, (3) de inhoud van onze website te delen via sociale media en (4) om marketing campagnes uit voeren en te beoordelen. Lees meer over ons gebruik van cookies in onze cookieverklaring.

 

BronActionAid, april 2018

Pagina aangepast op 18 april 2019