Home - Resultaten - Transparantie

Transparantie


ActionAid's inkomsten en uitgaven

Simon Abigail is lid van de Manchok Girls Club in Nigeria, die de veiligheid en participatie van meisjes op school wil vergroten. Foto: Kate Holt / ActionAid

Van elke euro die ActionAid ontvangt, wordt gemiddeld ongeveer 80% besteed aan de missiedoelstelling. We gaan zorgvuldig met ons geld om, zodat zoveel mogelijk ten goede komt aan onze projecten en campagnes. Wij werken in het mondiale Zuiden met lokale partners die hun uitgaven zorgvuldig verantwoorden. Zowel hun als onze uitgaven worden door een externe accountant gecontroleerd. Impact en effectiviteit zijn de sleutelwoorden: hoe kunnen we met weinig middelen zoveel mogelijk bereiken?

Inkomsten

Voor het verwezenlijken van haar doelstelling heeft ActionAid een jaarlijks budget van ongeveer 3 miljoen euro. Het grootste deel van de projecten van ActionAid wordt bekostigd met subsidiegeld van institutionele donoren, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken (53%). Daarnaast heeft ActionAid een groeiend aantal particuliere donoren die ongeveer één derde van de inkomsten bijdragen (33%).

Uitgaven

ActionAid besteedde in 2023 70% van haar inkomsten aan de missiedoelstelling. Hiervan ging 61% naar onze Zuidelijke programma’s, 25% naar kritisch onderzoek, lobby en campagne in Nederland en 14% naar communicatie en voorlichting. Vooral op het gebied van belangenbehartiging (onderzoek, lobby en campagne) onderscheidt ActionAid zich van andere goede doelen, die daar gemiddeld 6% aan uitgeven. Ook de 61% programmasteun bestaat grotendeels uit capaciteitsversterking van onze partners om bij hun eigen overheid en bedrijven aan te sturen op verandering.

Van het totale budget ging verder 23% naar fondsenwerving. Het restant ging naar beheer en administratie.

Beloningsbeleid

ActionAid maakt gebruik van een salarishuis om zo te bewerkstelligen dat alle medewerkers een transparant en marktconform salaris ontvangen. De Raad van Toezicht (die allen onbezoldigde vrijwilligers zijn) stelt het salaris van de directeur vast. Dit bedroeg in 2023 €108,821 (1 FTE). Dit salaris ligt daarmee beneden het maximum zoals vastgelegd in de erkenningsregeling. ActionAid voldoet hiermee aan de regeling beloning directeuren van goede doelen. Ook voldoen wij aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

MVO

Vanuit onze ideologie en zorgplicht voor het milieu en de wereld met al haar inwoners, wordt op het kantoor in Amsterdam zoveel mogelijk milieubewust gewerkt. We printen zo efficiënt en min mogelijk. Printen in kleur wordt beperkt tot uitzonderlijke gevallen. Al het print- en drukwerk gebeurt op FSC-papier en promotiekleding is gemaakt van biologisch katoen. Het afval gaat gescheiden de deur uit: grijs, plastic en papier. Met betrekking tot reizen houdt het internationale hoofdkantoor van ActionAid voor alle leden een carbon footprint register bij. Verder hebben wij de regel dat als een medewerker binnen Europa reist, dit als het mogelijk is per trein gebeurt. Daarnaast compenseren we de CO2-uitstoot van vluchten.

Bankzaken

Wij hebben bankrekeningen bij Triodos en spaarrekeningen bij ASN. Voor buitenlandse betalingen maken we gebruik van ING. ActionAid heeft geen beleggingen. Onze pensioenen zijn ondergebracht bij Zwitserleven, het meest duurzame pensioenfonds. ActionAid heeft een company engagement policy, met een screening voor bedrijven die ActionAid financieel steunen. ActionAid neemt bijvoorbeeld geen geld aan van bedrijven in de farmaceutische industrie of wapenhandel.

CBF erkend en ANBI status

ActionAid is CBF erkend en heeft de ANBI-status. Het CBF houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van een goed doel.

Verantwoording

ActionAid waarborgt op verschillende manieren dat het geld dat wij van onze donateurs ontvangen goed besteed wordt. Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. Daarnaast voeren we evaluaties uit naar de effectiviteit van onze projecten en maken uitgebreide, verplichte financiële en beschrijvende rapportages voor de diverse institutionele donoren. Deze worden ook door accountants gecontroleerd.

ISO Certificering

ActionAid is ISO 9001:2015 gecertificeerd. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Bovenop het ISO certificaat is ActionAid ook Partos 9001:2015 gecertificeerd. Met deze Partos 9001 verklaring kan ActionAid in aanmerking komen voor een algemeen geldende vrijstelling voor de de Organisational Risk and Integrity Assessment van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Pagina aangepast op 12 juni 2024