Home - Resultaten - Transparantie

Transparantie


ActionAid's inkomsten en uitgaven

Simon Abigail is lid van de Manchok Girls Club in Nigeria, die de veiligheid en participatie van meisjes op school wil vergroten. Foto: Kate Holt / ActionAid
Van elke euro die ActionAid ontvangt wordt 86% besteed aan de missiedoelstelling. We gaan zorgvuldig met ons geld om, zodat zoveel mogelijk ten goede komt aan onze projecten en campagnes. Wij werken in ontwikkelingslanden met lokale partners die hun uitgaven zorgvuldig verantwoorden en zowel hun als onze uitgaven worden door een externe accountant gecontroleerd. Impact en effectiviteit zijn de sleutelwoorden: hoe kunnen we met weinig middelen zoveel mogelijk bereiken?

Inkomsten

Voor het verwezenlijken van haar doelstelling heeft ActionAid een jaarlijks budget van ongeveer 3,5 miljoen euro. Het grootste deel van de projecten van ActionAid  wordt bekostigd met subsidiegeld van institutionele donoren (zoals Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie (65%). Daarnaast heeft ActionAid ongeveer 12.000 donateurs die ongeveer een kwart van de inkomsten bijdragen (25%). Het percentage dat ActionAid verkrijgt uit ‘acties derden’ zoals giften van grote gevers en vermogensfondsen bedraagt 10% en zal de komende jaren naar verwachting het sterkst groeien.

Uitgaven

ActionAid besteedde in 2018 85% van haar inkomsten aan de missiedoelstelling. Hiervan ging 51% naar onze Zuidelijke programma’s, 20% naar kritisch onderzoek, lobby en campagne in Nederland en 15% naar communicatie en voorlichting. Vooral op het gebied van belangenbehartiging (onderzoek, lobby en campagne) onderscheid ActionAid zich van andere ontwikkelingsorganisaties, die daar gemiddeld 6% aan uitgeven. Ook de 51% programmasteun bestaat grotendeels uit capaciteitsversterking van onze partners om bij hun eigen overheid en bedrijven aan te sturen op verandering. Van de 15% die wij niet besteedden aan onze doelstelling ging 3% naar beheer en administratie en werd 12% besteed aan fondsenwerving.

Beloningsbeleid

ActionAid maakt gebruik van een salarishuis om zo te bewerkstelligen dat alle medewerkers een transparant en marktconform salaris ontvangen. Het bestuur (die allen onbezoldigde vrijwilligers zijn) stelt het salaris van de directeur vast. Dit bedroeg in 2018 €93,157 (gebaseerd op 0,9 fte). Dit salaris ligt daarmee beneden het maximum van zoals vastgelegd in de SBF-code voor Goed Bestuur. ActionAid voldoet hiermee aan de regeling beloning directeuren van goede doelen.

MVO

Vanuit onze ideologie en zorgplicht voor het milieu en de wereld met al haar inwoners, wordt op het kantoor in Amsterdam zoveel mogelijk milieubewust gewerkt. We printen zo efficiënt en min mogelijk. Printen in kleur wordt beperkt tot uitzonderlijke gevallen. Al het print- en drukwerk gebeurt op FSC-papier en promotiekleding is gemaakt van biologisch katoen. Het afval gaat gescheiden de deur uit: grijs, plastic en papier. Met betrekking tot reizen houdt het internationale hoofdkantoor van ActionAid voor alle leden een carbon footprint register bij. Verder hebben wij de regel dat als een medewerker binnen Europa reist, dit als het mogelijk is per trein gebeurt. Daarnaast compenseren we de CO2-uitstoot van vluchten.

Bankzaken

Wij hebben bankrekeningen bij Triodos en spaarrekeningen bij ASN. Voor buitenlandse betalingen maken we gebruik van ING. ActionAid heeft geen beleggingen. Onze pensioenen zijn ondergebracht bij Zwitserleven, het meest duurzame pensioenfonds. ActionAid heeft een company engagement policy, met een screening voor bedrijven die ActionAid financieel steunen. ActionAid neemt bijvoorbeeld geen geld aan van bedrijven in de farmaceutische industrie of wapenhandel.

CBF erkend en ANBI status

ActionAid is CBF erkend en heeft de ANBI-status. Het CBF houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van een goede doel. Van het CBF mogen wij maximaal 25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving (veelal particuliere donateurs) opnieuw investeren in fondsenwerving. ActionAid zit altijd onder dit maximum.

Verantwoording

ActionAid waarborgt op verschillende manieren dat het geld dat wij van onze donateurs ontvangen goed besteed wordt. Jaarlijks wordt de financiële boekhouding intensief gecontroleerd door een externe boekhouder, Dubois & Co. Daarnaast voeren we evaluaties uit naar de effectiviteit van onze projecten en maken uitgebreide, verplichte financiële en beschrijvende rapportages voor de diverse institutionele donoren. Deze worden ook weer door accountants gecontroleerd.

Doe mee met de Women's Rights Challenge!

Wereldwijd krijgt 35 procent van de vrouwen te maken met geweld. Maak je net als Geraldine Kemper en vele anderen sterk voor vrouwenrechten en doe mee met de Women’s Rights Challenge. Vanaf 1 oktober werken we in 35 dagen toe naar 35 push-ups.

Wereldwijd krijgt 35% van de vrouwen te maken met geweld. Dit moet stoppen! Meld je aan voor de challenge en maak je letterlijk sterk voor vrouwenrechten.

Meld je aan >>

Pagina aangepast op 20 juni 2019